Forschungsgruppe


Dr. med. Anna Gorsler

Leitung

Dr. Anna Gorsler
Medizinische Leitung, Chefärztin der Neurologie

 


Referent Klinische Forschung:
Torsten Rackoll (Sportwissenschaftler, Neurowissenschaftler)

Orcid ID (https://orcid.org/0000-0003-2170-5803)
Researchgate (https://www.researchgate.net/profile/Torsten_Rackoll)
Twitter (@TorstenRackoll)